WARRANTY ( ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ )

Νομική εγγύηση 

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ έχετε πάντα το δικαίωμα ελάχιστης διετούς εγγύησης χωρίς καμία επιβάρυνση.

Αυτή η διετής εγγύηση είναι το ελάχιστο δικαίωμά σας. Η εθνική νομοθεσία της χώρα σας μπορεί να προβλέπει πρόσθετη προστασία: ωστόσο, κάθε απόκλιση από τους κανόνες της ΕΕ πρέπει να είναι πάντοτε προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ο αγοραστής και ο πωλητής μπορούν να συμφωνήσουν σε εγγύηση μικρότερη των δύο ετών, αλλά όχι μικρότερη του ενός έτους. Αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές κατά τη στιγμή της αγοράς.

Εάν εμπόρευμα που αγοράσατε οπουδήποτε στην ΕΕ αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά, ο πωλητής οφείλει είτε να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει αυτό το εμπόρευμα δωρεάν είτε να σας μειώσει την τιμή ή να σας επιστρέψει τα χρήματά σας.

Κατά κανόνα, μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη ή μερική επιστροφή των χρημάτων μόνον όταν δεν είναι δυνατή ή ενδεδειγμένη η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος.

Ο έμπορος υποχρεούται πάντα να βρει μια λύση· σε ορισμένες χώρες της ΕΕ δικαιούστε επίσης να ζητήσετε αποζημίωση από τον κατασκευαστή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών στη χώρα σας μπορεί να σας βοηθήσει αν έχετε πρόβλημα με εμπορεύματα που αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Συμπληρωματικές εγγυήσεις (εμπορικές εγγυήσεις)

Τα καταστήματα πώλησης ή οι κατασκευαστές συχνά προσφέρουν συμπληρωματική εμπορική εγγύηση (επίσης αναφέρεται ως εγγύηση προϊόντος), η οποία είτε περιλαμβάνεται στην τιμή πώλησης του προϊόντος, είτε χρεώνεται επιπλέον.

Η συμπληρωματική αυτή εγγύηση σάς παρέχει μεγαλύτερη προστασία αλλά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά ούτε μειώνει την ελάχιστη διετή εγγύηση την οποία δικαιούστε πάντα σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ.

Ομοίως, εάν ένα κατάστημα σάς πουλήσει ένα νέο προϊόν φθηνότερα επειδή είναι «χωρίς εγγύηση», αυτό σημαίνει μόνο ότι δεν έχετε συμπληρωματική προστασία. Εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα της δωρεάν διετούς εγγύησης για την περίπτωση που το προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν πληρεί τα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά.

Παρακάτω σας παραθέτουμε πληροφορίες από την κεντρική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τους νομικούς όρους των εγγυήσεων (νομικής & εμπορικής) στην Ευρώπη.

Για πόσο ισχύει η νομική εγγύηση για καινούργια και μεταχειρισμένα εμπορεύματα;
Ισχύει για 2 χρόνια, για καινούργια αλλά και για μεταχειρισμένα εμπορεύματα.
Αν το εμπόρευμα είναι ελαττωματικό, ποιος είναι υπεύθυνος για τη διευθέτηση του θέματος;
Ο πωλητής, ακόμη και για αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Ωστόσο, η πλατφόρμα μπορεί να έχει συμφωνήσει να ενεργεί ως μεσάζων, γι΄ αυτό να ελέγχετε προσεκτικά τους όρους αγοράς.
Τι προθεσμία έχει ο καταναλωτής για να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά με ελαττωματικό εμπόρευμα;
Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον πωλητή για το ελάττωμα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία εκτός από το νομικά προβλεπόμενο διάστημα των 2 ετών από την παράδοση του εμπορεύματος.
Ποιος οφείλει να αποδείξει την ύπαρξη ή όχι ελαττώματος και μέσα σε ποιο διάστημα;
Ο πωλητής οφείλει να αποδείξει ότι το εμπόρευμα δεν ήταν ελαττωματικό εντός των πρώτων 6 μηνών από την παράδοσή του («αντιστροφή του βάρους της απόδειξης»). Μετά από το διάστημα αυτό, πρέπει ο καταναλωτής να αποδείξει ότι το εμπόρευμα ήταν ελαττωματικό.
Υπάρχει τρίτο μέρος που να μπορεί να βοηθήσει στην παροχή αποδείξεων;
Ο καταναλωτής μπορεί, με δικά του έξοδα, να αποταθεί σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για γνωμοδότηση.
Τι είδους επανόρθωση δικαιούται ο καταναλωτής δωρεάν; Ισχύει κάποια προθεσμία για την εφαρμογή της επανόρθωσης;
Δεν υπάρχει «ιεράρχηση επανορθώσεων». Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του εμπορεύματος, έκπτωση της τιμής ή επιστροφή των χρημάτων, εκτός αν η λύση αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση με το ελάττωμα. Ο πωλητής ή επιδιορθωτής πρέπει να εφαρμόσει μια λύση εντός εύλογου διαστήματος που δεν θα δημιουργεί προβλήματα στον καταναλωτή.
Το επιδιορθωμένο/αντικατεστημένο εμπόρευμα καλύπτεται από νέα εγγύηση;
Ναι, δίνεται νέα 2ετής εγγύηση αν το εμπόρευμα επιδιορθώθηκε ή αντικαταστάθηκε, εφόσον ο πωλητής έχει προβεί στην εν λόγω επιδιόρθωση ή αντικατάσταση σύμφωνα με την αρχική νομική εγγύηση και όχι από καλή θέληση.
Μπορεί ο καταναλωτής να προβεί σε ενέργειες κατά του εισαγωγέα ή άλλου μεσάζοντα της αλυσίδας εφοδιασμού, φθάνοντας μέχρι και τον κατασκευαστή;
Ναι, αλλά μόνο αν ο εισαγωγέας ή ο κατασκευαστής παρέχουν οι ίδιοι εμπορική εγγύηση. 
Aν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, ποια είναι η προθεσμία για προσφυγή στη δικαιοσύνη;
Η προθεσμία παραγραφής είναι 2 χρόνια από την παράδοση των εμπορευμάτων, εκτός αν ισχύει αναστολή της νόμιμης περιόδου παραγραφής.  

Ποιος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εμπορικής εγγύησης;
Το μέρος που παρέχει την εγγύηση, είτε ο πωλητής, είτε ο κατασκευαστής, είτε τρίτος εγγυητής. Να ανατρέχετε πάντα στην τεκμηρίωση που σας δόθηκε.
Κατά μέσον όρο, για πόσο διάστημα ισχύει μια εμπορική εγγύηση;
Στις περισσότερες περιπτώσεις για 2 χρόνια, όπως και η νομική εγγύηση.
Παρέχεται δωρεάν;
Όχι απαραιτήτως. Ο έμπορος καθορίζει τους όρους, και επομένως μπορεί να παρέχεται δωρεάν ή έναντι πληρωμής.
Πρέπει να επιβεβαιωθεί γραπτώς;
Ο πωλητής οφείλει να πιστοποιήσει την εμπορική εγγύηση εγγράφως ή με άλλο βιώσιμο και προσβάσιμο τρόπο.
Τι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται;
Το περιεχόμενο της εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημαντικών στοιχείων, όπως η διάρκεια, η τιμή και η γεωγραφική κάλυψη, τα στοιχεία της εταιρείας που την παρέχει και υπόμνηση της νομικής εγγύησης.

Οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν αντληθεί από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Ενωσης καθώς και από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες EU της Ελλάδας & της Βουλγαρίας.  

http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_el.htm#!
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/bulgaria/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/greece/index_el.htm


Με σχετικές ετικέτες

Σχόλια

Γράψτε το σχόλιό σας

Κορυφή